Privacy Policy

1- Pagrindinė sąvoka :

Registracia
Prieš pateikdami savo nuotrauką į šį tinklalapį, atidžiai perskaitykite registracijos sąlygas (toliau - sąlygos). Pateikdami savo nuotrauką į tinklalapį, Jūs pareiškiate savo sutikimą su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nepateikite savo nuotraukų į tinklalapį bei nedalyvaukite www.nesakysiu.lt interneto vartuose. Tinklalapis pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, papildyti arba pašalinti šias sąlygas. Jei ir toliau naudositės tinklalapiu, po bet kokių šių sąlygų pakeitimų publikavimo, tai reikš Jūsų sutikimą su pakeitimais.
Apribojimai
Jūs sutinkate nenaudoti šio tinklalapio jokiems neteisėtiems tikslams įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio į tinklalapį pateikimu, publikavimu, peržiūra, perdavimu, siuntimu, pakrovimu, laikymu, atgaminimu ir/arba platinimu, kuris:

1. Pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus,
2. Sudarytų verslo paslaptį arba kitą slaptą informaciją,
3. Būtų įžeidžiantis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu,
4. Pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumo teises,
5. Grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba
6. Pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus
7. Talpinti darbo skelbimus
8. Reklamuoti paslaugas ar prekes
Reikalavimai nuotraukoms:
- Draudžiama talpinti nuotraukas, kurių autorinės teisės yra saugomos
- Draudžiama talpinti nuotraukas su kitų tinklapių adresais ar asmenų veidais
- Draudžiama talpinti nuotraukas vaikų iki 18 metų.
- Draudžiama talpinti lytinius organus
Leidimas naudotis nepilnamečiams
Jūs pripažįstate, kad esate pilnametis ir turite teisę naudotis šiuo tinklalapiu.
Nepilnamečiams svetainės naudojamas yra draudžiamas .
3. Uždraustas turinys
Jums draudžiama šiame tinklalapyje laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kurį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, šventvagišką, įžeidžiamą, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, galimą laikyti nusikaltimu arba sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios medžiagos naudojimu be atitinkamo sutikimo. Uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja:
1. nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu,,
2. darbo ir reklaminių pasiūlymų talpinimas ir platinimas,
3. privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kuria kita privačia informacija susijuse su kitu asmenių
4. dvigubas publikavimas arba masinis siuntinėjimas (Spam) bet kokios informacijos bei pornografijos ar kitos įžeidžiamo turinio publikavimas, siuntimas, pakrovimas, laikymas, pardavinėjimas arba platinimo atvejai, kaip apie tai savo nuožiūra nusprendžia tinklalapio vadovybė, yra griežtai draudžiami.
Vartotojas privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado Nesakysiu.lt , kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims, Vartotojui naudojantis portalo teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis. Vartotojo, užsiimančio svetainėje draudžiama veikla, registracija portale yra nedelsiant naikinama, o teisės aktų reikalavimų neatitinkanti Vartotojo portale patalpinta informacija nedelsiant ištrinama bei gali būti perduodama teisėsaugos bei kitoms kompetetingoms institucijoms. Bet kuris asmuo, pastebėjęs portale draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti svetainės paslaugų teikėjui. Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą pažinčių portale asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn. Apie pastebėtus teisės aktų pažeidimus svetainės paslaugų teikėjas informuoja teisėsaugos institucijas. Svetainės administracija pasilieka teisę užrakinti arba pašalinti vartotojo nuotraukas, kurios neatitinka šios svetainės taisyklių ar svetainės formuojamo įvaizdžio. Vartotojai gali kelti asmenines atviro pobūdžio nuotraukas, tačiau jos turi būti užrakintos. Nuotraukos, kuriose pavaizduoti asmenys jaunesni nei 18 metų, bei nuotraukose, kuriose nesimato vartotojo ar jis matosi neaiškiai, bus iškarto pašalintos be išankstinio įspėjimo. Bet koks prisijungimas prie svetainės ne savarankiškai, o naudojant programinius kodus, taip pat HTML kodų ar bet kokių programinių skriptų naudojimas su tikslu gauti naudą, pakenkti svetainei ar jos nariams - yra draudžiamas ir tokio vartotojo profilis nedelsiant šalinamas, o apie pažeidimus, jei jie pagal LR įstatymus užtraukia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę pranešama atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
Turinio panaudojimo apribojimai
Šis tinklalapis yra Nesakysiu.lt (čia nurodoma kaip "Nesakysiu.lt", "mes", "mus" arba "mūsų") nuosavybė, ir yra jos tvarkomas. Joks turinys iš šio tinklalapio jokiu būdu negali būti atgaminamas, dar kartą išleistas, pakrautas, publikuojamas, perduodamas arba platinamas. Turinio modifikavimas arba turinio panaudojimas bet kuriam kitam tikslui yra Nesakysiu.lt autorinių teisių ir kitų privačių teisių pažeidimas. Visi prekiniai ženklai, paslaugų ženklai ir prekiniai pavadinimai, kurie pateikiami šiame tinklalapyje yra Nesakysiu.lt nuosavybė arba Nesakysiu.lt turi leidimus jiems naudoti.
Turinio nuosavybė ir jo panaudojimo teisės
Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad esate vienintelis visų teisių į Jūsų publikuojamą turinį savininkas (įskaitant visas su juo susijusias autorines teises) arba, kad turite besąlyginę teisę ir licenziją į šį turinį, kaip numatyta šioje dalyje. Nors publikuojamo turinio autorinės teisės išliks Jūsų nuosavybe, Jūs sutinkate, kad visas Jūsų publikuojamas turinys taptų Nesakysiu.lt duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir naudojamas neribotą laiką ir kad Nesakysiu.lt būtų duomenų bazės ir autorinių teisių į išvestinius nuo turinio kūrinius savininku. Be to, kad yra atsisakoma visų teisių į turinį, įskaitant moralines teises, privatumo teises ir viešumo teises. Nei Nesakysiu.lt , nei jokia kita trečioji šalis, naudodama turinį sutinkamai su šia dalimi, nebus įpareigota mokėti Jums autorinio honoraro ar kitokio atlyginimo už turinio panaudojimą.
Nebaudžiamumas
Jūs sutinkate atlyginti žalą, laikyti nekaltais ir ginti Nesakysiu.lt, jo darbuotojus, licencijų išdavėjus, licencijų turėtojus ir teisių perėmėjus (bendrai "apsaugotas šalis") nuo bet kokių ir visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių, kaštų ir atsakomybės (įskaitant pagrįstus mokesčius juristams ir teismų kaštus), kylančių iš arba susijusių su šių taisyklių ir nuostatų nesilaikymu iš Jūsų arba bet kokio asmens, veikiančio pagal Jūsų nurodymus, pavedimus ir kontrolę, pusės, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų arba kurio kito asmens, naudojančio Jūsų slaptažodį, publikuoto turinio išleidimu, platinimu, eksponavimu arba kitokiu panaudojimu.
Atsakomybės apribojimas
Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, Nesakysiu.lt nebus atsakingas už specialius, šalutinius, tiesiogius, netiesiogius, baudžiamuosius arba pasekminius nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Jūsų naudojimosi arba negalėjimo naudotis šiuo tinklalapiu, bet kokiu tinklalapio turiniu, paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga, net jei Nesakysiu.lt arba jos įgaliotas atstovas buvo įspėti apie tokios kompensacijos galimumą. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl aukščiau paminėtas apribojimas arba išskyrimas Jums negali būti taikomas.
Atsakomybė
Nesakysiu.lt administracija neatsako už bloguose ir forumuose portalo narių talpinimos informacijos turinį.
Susisiekite su mumis.
Klausimai, susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami:
info@nesakysiu.lt
Taip man yra suprantama kad puslapis yra skirtas nuo 18 metų
Už išreikštas savo mintis ir idėjas atsakau aš pats